Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula el perímetre d’un triangle rectangle isòsceles els catets del qual mesuren 45 space cm.

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Attempt options
Display options